دروس عمومی و مشترک فاران مهر دانش

آذر۱۴۰۰

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع ساعت پایان لینک کلاس
وفائی اندیشه اسلامی ۱ مشترک کارشناسی ۱۷ آذر ۱۳ ۱۴ ورود به کلاس
وفائی اندیشه اسلامی ۲ مشترک کارشناسی ۱۷ آذر ۱۴ ۱۵ ورود به کلاس
احمدی فائزه ریاضی پیش مشترک ۱۷آذر ۱۷ ۱۸ ورود به کلاس