دروس عمومی و مشترک فاران مهر دانش

اردیبهشت ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
استاد علی زارعی آمار۱ کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۳/۲۲ ۱۶ ورود به کلاس
استاد علی زارعی آمار۲ کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۶ ورود به کلاس
استاد احمدی ریاضی پیش مشترک کارشناسی ۱۴۰۱/۳/۱۲ ۱۱ ورود به کلاس
استاد نبی زاده تاریخ تحلیلی صدر اسلام مشترک کارشناسی ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر گوهری انقلاب اسلامی مشترک کارشناسی ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۴ ورود به کلاس
استادصادقی زبان انگلیسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استاد صادقی زبان پیش دانشگاهی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
دکتر عبدالمحمدی تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر عبدالمحمدی آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر دارائی دانش خانواده و جمعیت کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰ ورود به کلاس
وفایی اندیشه ۱ کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۹ ورود به کلاس
وفایی اندیشه ۲ کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۰ ورود به کلاس
استاد وقاری فارسی کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۶ ورود به کلاس