دروس عمومی و مشترک فاران مهر دانش

ترم ۱ - ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
استاد نبی زاده تاریخ تحلیلی صدر اسلام مشترک کارشناسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۱ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر گوهری انقلاب اسلامی مشترک کارشناسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸-۱۴۰۱/۰۹/۱۹-۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر عبدالمحمدی تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۹/۰۸- ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر عبدالمحمدی آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۹/۰۸- ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر دارائی دانش خانواده و جمعیت کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۶ ورود به کلاس
وفایی اندیشه ۱ کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۹ ورود به کلاس
وفایی اندیشه ۲ کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۰ ورود به کلاس
استاد صادقی زبان انگلیسی کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر دارابی دانش خانواده و جمعیت کارشناسی کلیه مشترک ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ورود به کلاس
استاد فائزه احمدی ریاضیات پیش دانشگاهی کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۸۰۷- ۱۴۰۱۰۹/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۵ ورود به کلاس
استاد وقاری زبان فارسی کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۰۹/۱۷- ۱۴۰۱/۱۰/۱ ۱۶ ورود به کلاس