گروه اقتصاد و حسابداری فاران مهر دانش

اردیبهشت و خرداد۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
دکتر شجاعی اقتصاد کلان (۳) کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر اسدی زبان انگلیسی تخصصی (اقتصاد) کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۲/۲۷- ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر اسدی کلیات علم اقتصاد مشترک رشته ها ۱۴۰۱/۰۲/۲۷- ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر فریور نظریه های توسعه اقتصادی کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر فریور خرد ۳ کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۷ ورود به کلاس
استادطائفی مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۳/۱۶ ۱۳:۳۰ ورود به کلاس
استادعلیزاده اقدم اصول حسابداری ۱ کارشناسی اقتصاد و حسابداری ۱۴۰۱/۳/۰۹ ۱۵ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد اصول حسابداری ۲ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۴ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابداری صنعتی ۲ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابرسی دولتی کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۷ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد اصول حسابرسی۱ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد بهایابی ۱ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد مباحث جاری در حسابداری کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
استاد بهروز مقیمی مدیریت مالی ۲ کارشناسی مدیریت بازرگانی، حسابداری ۱۴۰۱/۲/۲۴- ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استاد بهروز مقیمی تحقیق درعملیات ۱ (پژوهش عملیاتی ۱) کارشناسی مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۲/۲۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۸-۱۹ ورود به کلاس
استاد بهروز مقیمی تحقیق درعملیات ۲ ( پژوهش عملیاتی ۲ ) کارشناسی مدیریت بازرگانی و... ۱۴۰۱/۲/۲۴- ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۹-۲۰ ورود به کلاس
استاد بهروز مقیمی تحقیق درعملیات ۳ کارشناسی مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی،حسابداری ناپیوسته ۱۴۰۱/۲/۲۴- ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۲۰-۲۱ ورود به کلاس
استاد جلال علی‌آبادی بازاریابی مجازی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر مرتاض کاربرد کامپیوتر در مدیریت کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۷ ورود به کلاس
استاد فریور حسابداری میانه ۱ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۵- ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۸ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابدار صنعتی ۳ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد اصول حسابرسی۲ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابداری صنعتی ۱ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۷ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابداری دولتی ۲ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد اصول حسابداری میانه ۲ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴ ورود به کلاس
وفایی اصول و مبانی اقتصاد اسلامی کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۱ ورود به کلاس
استاد میرسلطانی مدیریت تولید کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ -۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استاد شکورنیا مدیریت سرمایه گذاری کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۵- ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۲۰:۰۰ ورود به کلاس
استاد مقیمی مدیریت مالی ۱ ، مدیریت مالی ، مدیریت مالی از منظر اسلام کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۲/۲۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۵-۱۶ ورود به کلاس
استاد ظفری بازار پول و سرمایه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۵ ورود به کلاس
استاد ظفری بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۶ ورود به کلاس
استاد اسدی اقتصاد کلان مشترک گروهها -۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر همایونی راد حسابرسی پیشرفته کارشناسی ارشدحسابداری ۱۴۰۱/۲/۲۴- ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۷ ورود به کلاس
استاد همایونی راد حسابداری مدیریت کارشناسی ارشدحسابداری ۱۴۰۱/۲/۲۴- ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر همایونی راد حسابداری بخش عمومی کارشناسی ارشدحسابداری ۱۴۰۱/۲/۲۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر فریور حسابداری میانه ۱ کارشناسی ارشدحسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۵- ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر سمیرا زارعی حاکمیت شرکتی و اخلاق حرفه ای کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴ ورود به کلاس
دکترحسینیان روش پژوهش در حسابداری- روش تحقیق پیشرفته کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۹ ورود به کلاس
دکتر حسینیان تئوری حسابداری ۱ کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر حسینیان تئوری حسابداری ۲ کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر حسینیان مکاتبات تجاری و گزارش نویسی کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۲ ورود به کلاس
دکتر ابوطالب خراسانی حسابداری موارد خاص کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ابوطالب خراسانی حسابداری مالی پیشرفته ۱ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر درگاهی حسابداری پیشرفته ۲- حسابداری مالی پیشرفته ۲ کارشناسی حسابداری پیوسته و ناپیوسته ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر درگاهی حسابداری صندوق سرمایه گذاری کارشناسی حسابداری پیوسته و ناپیوسته ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵ ورود به کلاس
استاد زارعی حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۶ ورود به کلاس
استاد زارعی حسابداری و حسابرسی بخش عمومی کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۷ ورود به کلاس
استاد کوروش عباسی حسابداری بخش عمومی ۱ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۷ ورود به کلاس
استاد میرزائی حقوق بازرگانی(تجارت) کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۳ ورود به کلاس
استاد هنرمندی بهایابی (۲) کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۶ ورود به کلاس
استاد زارعی مالیاتی ۱ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۶ ورود به کلاس
استاد زارعی مالیاتی ۲ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۸- ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۷ ورود به کلاس
استاد اربابیان متون حسابداری۱ (زبان تخصصی۱) کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۳ ورود به کلاس
استاد اربابیان متون حسابداری ۲ (زبان تخصصی۲) کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴ ورود به کلاس
استاد اربابیان کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۳/۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر اربابیان متون حسابداری۱ (زبان تخصصی۱) ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴ ورود به کلاس
استاد رجبی نرم افزارهای کاربردی در حسابداری کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۷-۱۹ ورود به کلاس
دکتر سید شکری اقتصاد ایران (۱): کلیات و تاریخ اقتصادی کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر سید شکری اقتصاد مالی کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۲۰ ورود به کلاس