گروه اقتصاد و حسابداری فاران مهر دانش

ترم ۱- ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
دکتر معصوم زاده اقتصاد خرد مشترک رشته ها ۱۴۰۱/۰۹/۰۱- ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۹ ورود به کلاس
استاد احمر ریاضیات و کاربرد در مدیریت (کسب و کار)- ریاضیات پایه- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱- ریاضی کاربردی ۱- ریاضیات برای اقتصاد ۱ حسابداری- اقتصاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۴ ورود به کلاس
استاد احمر ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت- ریاضی کاربردی- ریاضی کاربردی (۲) (ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت) - ریاضیات برای اقتصاد ۲ حسابداری - اقتصاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۴ ورود به کلاس
استاد مرتاض مبانی فناوری اطلاعات- کاربرد کامپیوتر در مدیریت - مبانی و کاربرد آن در مدیریت - کاربرد کامپیوتر - کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت حسابداری - اقتصاد ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر سمیرا زارعی اصول حسابرسی(۱) - حسابرسی ۱- حسابداری پیوسته و ناپیوسته - مدیریت امور بانکی- ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷- ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر سمیرا زارعی حاکمیت شرکتی و اخلاق حرفه ای ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۷/۲۵- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷- ۱۴۰۱/۱۰۰۸ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر میرسلطانی مدیریت تولید کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۷/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۱:۳۰ ورود به کلاس
استاد علی زارعی مالیاتی (۱) کارشناسی پیوسته - ناپیوسته حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۰۱-۱۴۰۱/۰۹/۱۳-۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۷ ورود به کلاس
استاد علی زارعی مالیاتی (۲) کارشناسی پیوسته - ناپیوسته حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۰۱-۱۴۰۱/۰۹/۱۳-۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۸ ورود به کلاس
استاد علی زارعی حسابداری بخش عمومی ۲ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۰۲- ۱۴۰۱/۰۹/۱۴- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۸ ورود به کلاس
استاد علی زارعی حسابداری ابزار و عقود اسلامی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۰۲- ۱۴۰۱/۰۹/۱۴- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر شجاعی تجارت بین الملل اقتصاد ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر شجاعی اقتصاد بخش عمومی ۱ اقتصاد ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۵ ورود به کلاس
استاد آقانوری پول و ارز و بانکداری - پول و ارز کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۴ ورود به کلاس
استاد آقانوری اصول و مبانی تنظیم و کنترل بودجه دولت - فراگرد تنظیم بودجه- اصول تنظیم بودجه دولتی کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۵ ورود به کلاس
استاد آقانوری مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
استاد مقیمی سازمان های پولی و مالی گروه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۴ ورود به کلاس
استاد مقیمی مدیریت مالی ۱ - مدیریت مالی- مدیریت مالی از منظر اسلام گروه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۶ ورود به کلاس
استاد مقیمی مدیریت مالی ۲ گروه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۳ ورود به کلاس
استاد مقیمی تحقیق در عملیات ۱(پژوهش عملیاتی ۱) گروه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۸ ورود به کلاس
استاد مقیمی تحقیق در عملیات ۲(پژوهش عملیاتی ۲) گروه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۹ ورود به کلاس
استاد حاجی خانی روش تحقیق و ماخذ شناسی - روش تحقیق گروه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱۶ ورود به کلاس
استاد حاجی خانی مدیریت رفتار سازمانی گروه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۹/۲۴ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر کرمی کاربرد آمار در پژوهش های کمی و کیفی حسابداری ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۹/۲- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۸ ورود به کلاس
استاد زارعی امار برای اقتصاد ۲- آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲- آمار و کاربرد آن در مدیریت کارشناسی حسابداری - کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۸/۱۱- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۵ ورود به کلاس
استاد زارعی آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱- آمار و کاربرد در مدیریت کارشناسی حسابداری- کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۸۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۱۵ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابرسی ۲ مشترک گروه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد مباحث جاری در حسابداری مشترک گروه کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
دکتر میرزائی حقوق بازرگانی (حقوق تجارت) کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر هنرمندی بهایابی ۱ مشترک کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- ۱۴۰۱/۰۹/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر هنرمندی حسابداری میانه ۱ مشترک کارشناسی حسابداری - ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- ۱۴۰۱/۰۹/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر هنرمندی IFRS و تطبیق آن با استانداردهای حسابداری ایران کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳- ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر هنرمندی بهایابی ۲ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳- ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر اسدی کلیات علم اقتصاد کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۱۴- ۱۴۰۱/۱/۰۲ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر اسدی اقتصاد کلان کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۱۴- ۱۴۰۱/۱/۲ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر همایونی راد حسابرسی پیشرفته کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ -۱۴۰۱/۰۹/۱۳ -۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر همایونی‌راد بررسی موارد خاص در حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ -۱۴۰۱/۰۹/۱۳ -۱۴۰۱/۰۹/۲۷​ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر همایونی‌راد مبانی حسابداری بخش عمومی - حسابداری بخش عمومی کارشناسی حسابداری - کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ -۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر همایونی‌راد مبانی حسابداری مدیریت کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ -۱۴۰۱/۱۰/۰۴​ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر حسینیان تئوری حسابداری ۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر حسینیان تئوری حسابداری ۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر حسینیان روش پژوهش در حسابداری ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۲ ورود به کلاس
دکتر حسینیان زبان تخصصی بانکداری (۲) کارشناسی مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر حسینیان کارآموزی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۴ ورود به کلاس
استاد وفائی اصول و مبانی اقتصاد اسلامی کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۱ ورود به کلاس
استاد علیزاده اقدم اصول حسابداری کارشناسی گروه حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۱۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر سلیمانی بازاریابی مجازی کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۹ ورود به کلاس
دکتر کرمی کاربرد آمار در پژوهش های کمی و کیفی حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر سمیرا زارعی سمینار در حوزه حسابداری مالی کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر مسیحا آمار و احتمالات کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر اربابیان متون تخصصی حسابداری به انگلیسی کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۹/۲۸- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر اربابیان کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۰۹/۲۸- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر اربابیان متون حسابداری ۲ (زبان تخصصی۲) کارشناسی حسابداری - ۱۴۰۱/۱۰/۰۶- ۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۹ ورود به کلاس
استاد علیزاده پول و بانکداری کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۱۰/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۵ ورود به کلاس
استاد رجبی حسابداری میانه ۲ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۴ ورود به کلاس
استاد رجبی سیستم های مالی شرکتها کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸​- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
استاد رجبی نرم افزارهای کاربردی در حسابداری کارشناسی ناپیوسته حسابداری- کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸​​- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر ادیب زاده تئوری‌ها و مدیریت سرمایه‌گذاری کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر ادیب زاده اصول حسابداری ۲ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸​- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
دکتر خراسانی حسابداری مالی پیشرفته ۱- حسابداری پیشرفته ۱ مشترک حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر حاجیها سیستم های اطلاعاتی حسابداری کارشناسی حسابداری- کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۱۵- ۱۳تا ۱۵ ورود به کلاس
دکتر حاجیها سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مشترک حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۵ تا ۱۷ ورود به کلاس
استاد عباسی هندخاله حسابداری بخش عمومی ۱ کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۱۸- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر فریور اقتصاد دانش بنیان کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر فریور روش تحقیق در اقتصاد کارشناسی حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر گهرازه اقتصاد کارآفرینی کارشناسی اقتصاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۲۰ ورود به کلاس