گروه اقتصاد و حسابداری فاران مهر دانش

آذر ۱۴۰۰

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع ساعت پایان لینک کلاس
زارعی حسابداری مالیاتی ۱ حسابداری ۱۱ آذر ۱۷ ۱۸ ورود به کلاس
عسگری عماد حسابرسی ۲ کارشناسی حسابداری ۱۱ آذر ۱۳ ۱۴:۳۰ ورود به کلاس
عسگری عماد مباحث جاری در حسابداری کارشناسی حسابداری ۱۱ آذر ۱۴:۳۰ ۱۶ ورود به کلاس
عسگری عماد حسابداری صنعتی ۲ کارشناسی حسابداری ۱۱ آذر ۱۶ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
عسگری عماد حسابداری دولتی ۱ کارشناسی حسابداری ۱۱ آذر ۱۷:۳۰ ۱۹ ورود به کلاس
قوامی آشنایی با فقه اقتصادی اقتصاد ۱۴ آذر ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
میرزائی حقوق تجارت بازرگانی ،تجارت حسابداری،تجارت فقه اسلامی و تجارت مدیریت اموربانکی/کسب و کار/حسابداری /بازرگانی ۱۰ آذر ۱۶ ۱۷ ورود به کلاس
شکورنیا مدیریت سرمایه گذاری حسابداری ۱۱ آذر ۱۸ ۲۰ ورود به کلاس
شکورنیا مدیریت سرمایه گذاری حسابداری ۱۸ آذر ۱۸ ۲۰ ورود به کلاس
شکورنیا مدیریت سرمایه گذاری حسابداری ۲۵ آذر ۱۸ ۲۰ ورود به کلاس
ابوطالب خراسانی حسابداری مالی پیشرفته حسابداری ۱۶ آذر ۱۲ ۱۴ ورود به کلاس
فریور حسابداری میانه ۱ ارشد حسابداری ۱۰ آذر ۱۶ ۱۷ ورود به کلاس