گروه حقوق فاران مهر دانش

اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ اردیبهشت تاریخ خرداد ساعت شروع لینک کلاس
دکتر دائی حقوق مدنی(۸)- شفعه، وصیت و ارث کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند حقوق ثبت کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر جعفری طاهری حقوق بین‌الملل خصوصی(۲) حقوق ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس
دکتر کوشکی۱ ایین دادرسی کیفری ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر کوشکی مبانی حقوق مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر ابوالفتحی حقوق بشر در اسلام کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر رجب زاده حقوق مدنی ۲ ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر فرجی حقوق جزای بین الملل ارشد بین الملل - جزا ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر رایجیان حقوق جزای عمومی (۳) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر رایجیان متون حقوقی به زبان خارجی(۲) حقوق جزایی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر رجب زاده حقوق تجارت (۲)-شرکت ها کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر فرجی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۷ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر محمد نژاد تاریخ حقوق کیفری ارشد جزا ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر کاظمیان پزشکی قانونی ارشد جزا ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر حیدری مقدمه علم حقوق کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۲ ورود به کلاس
دکتر عباسی حقوق دریایی حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر عباسی حقوق اساسی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر منصوری سنگری حقوق قراردادهای نوین کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر میرزائی حقوق تجارت ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر سیفی متون ۳ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر سیفی متون ۴ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر شیخی حقوق بین الملل عمومی (۲) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر شیخی حقوق بین الملل عمومی (۳) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر شیخی حقوق سازمان های بین المللی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر شیخی متون حقوقی به زبان خارجی(۴) حقوق بین الملل کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر جهانگیری قواعد فقه ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۰۲/۰۱و ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۶-۱۸:۳۰ ورود به کلاس
دکتر شیخی تاریخ تحولات حقوق بین الملل ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر شیخی متون حقوقی به زبان خارجی ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند مسئولیت مدنی ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق جزای عمومی ۱(جبرانی) ارشد جزا ۱۴۰۱/۰۲/۰۵و ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر حیدری سمینار ارشدبین الملل ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر حیدری حقوق دیپلماتیک و کنسولی ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۳/۰۱- ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر ناکینی متون فقه (۱) فقه معاملات کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر ناکینی قواعد فقه ۱ مدنی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ناکینی اصول فقه ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر رهبرپور حقوق کیفری اقتصادی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر رهبرپور متون فقه جزایی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر رهبرپور حقوق جزای اختصاصی۲ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر رهبرپور حقوق جزای اختصاصی یک کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر رهبرپور قواعد فقه (۲) جزایی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق اداری ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴:۰۰ ورود به کلاس
دکتربیاتی حقوق اساسی (۳) مردم و حکومت کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۰ ورود به کلاس
دکتربیاتی حقوق تجارت(۴) - ورشکستگی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۶:۰۰ ورود به کلاس
دکتر بیاتی حقوق بیمه کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۰ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق جزای عمومی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵ ورود به کلاس
دکترحیدری تاسیس و جانشینی دولت‌ها در حقوق بین الملل ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند آیین دادرسی مدنی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند حقوق ثبت کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند آیین دادرسی مدنی ۳ کارشناسی حقوق دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ و دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴:۰۰ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند کلیات حقوق جزا کارشناسی حقوق دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ و دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۵:۰۰ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق اداری ۲ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق اساسی ۲ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر بهزاد منصوری حقوق مدنی ۳ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴:۳۰ ورود به کلاس
دکتر عرفان منش مالکیت فکری کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر سید علی حسینی آزاد بررسی تفصیلی مبادی حقوق بین الملل عمومی ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
دکتر رایجیان متون حقوقی به زبان خارجی ارشد جزا ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر رایجیان جامعه شناسی جنایی ارشد جزا ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر نجفی سیار نظریه های مختلف در روابط بین الملل ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر گنج بخش حقوق تجارت ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۵ ورود به کلاس
استاد حیدری سازمان های بین المللی ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۳ ورود به کلاس
استاد حیدری مسئولیت بین المللی ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴ ورود به کلاس
استاد شهبازی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ارشدحقوق بین الملل ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر نجارزاده حقوق کار کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۹ ورود به کلاس
دکتر پروین حقوق تطبیقی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۸ ورود به کلاس
استاد شهبازی متون حقوقی به زبان خارجی (۳) حقوق عمومی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۱۳- ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر کیانی اصول فقه کارشناسی ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر کیانی متون فقه کارشناسی ارشد خصصی ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۷ ورود به کلاس
استاد فضائلی منطق کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۸ ورود به کلاس
استاد حسین اسکندری حقوق فضای مجازی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۲ ورود به کلاس
استاد حسین اسکندری حقوق مدنی(۴)-الزامات خارج از قرارداد(مسئولیت مدنی) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۳ ورود به کلاس
استاد حسین اسکندری حقوق تجارت الکترونیک کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر حسین اسکندری حقوق تجارت (۳) - اسناد تجاری کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق مدنی(۵) حقوق خانواده کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق مدنی ۳ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق مدنی (۶) عقود معین قسمت الف کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق اسلامی تطبیقی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر عموزیدی حقوق تجارت بین الملل ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر عموزیدی حقوق بین الملل عمومی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر عموزیدی متون حقوقی ۱حقوق خصوصی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر عموزیدی حقوق بین الملل خصوصی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۵ ورود به کلاس