برنامه کلاس های تابستان

نام استاد نام درس رشته تاریخ مرداد ساعت شروع لینک کلاس
دکتر بیگی اجرای احکام مدنی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر کوشکی آیین دادرسی کیفری ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی سمینار ترم مهر ۱۴۰۱ جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر یار احمدی سمینار ترم بهمن ۱۴۰۱ جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۵ ورود به کلاس
استاد حسین اسکندری حقوق فضای مجازی کارشناسی حقوق ورود به کلاس
استاد حسین اسکندری حقوق تجارت الکترونیک کارشناسی حقوق ورود به کلاس
دکتر پروین حقوق تطبیقی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق جزای عمومی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق جزای عمومی (۲) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر شیخی متون حقوقی به زبان خارجی (۴) حقوق بین الملل کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر شیخی حقوق سازمان های بین المللی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر شهبازی متون حقوقی به زبان خارجی(۳) حقوق عمومی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر عابدی داوری بین الملل کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۰:۳۰ ورود به کلاس

گروه حقوق فاران مهر دانش

تابستان ۱۴۰۱