برنامه کلاس های ترم ۱- ۱۴۰۱ گروه حقوق

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
دکتر دایی احمدی حقوق مدنی (۸)- شفعه، وصیت و ارث کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق اداری ۲ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۰۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۴ ورود به کلاس
دکتریاراحمدی حقوق اساسی ۲ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۱۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق جزای عمومی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۱- ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۵:۱۵ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق جزای عمومی ۲ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی حقوق جزای عمومی ۱ کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶- ۱۵:۱۵ ورود به کلاس
دکتر حیدری مسئولیت بین المللی ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر حیدری حقوق دیپلماتیک کنسولی ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۸/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۹ ورود به کلاس
دکتر حیدری تاسیس و جانشینی دولت ها در حقوق بین الملل ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۸/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر حیدری مقدمه علم حقوق کارشناسی حقوق - ۱۴۰۱/۱۰/۱۱- ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر حیدری ایران و حقوق بین الملل ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۸/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر حیدری حقوق سازمان های بین المللی ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۸/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر بیاتی حقوق بیمه کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر بیاتی حقوق تجارت(۴) - ورشکستگی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر بیاتی حقوق اساسی (۳) مردم و حکومت کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر بیاتی حقوق مالیه عمومی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند سمینار ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۰۸/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند مسئولیت مدنی ارشد خصوصی- ارشد جزا ۱۴۰۱/۰۸/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۸ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند کلیات حقوق جزا کارشناسی حقوق -۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۹ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند آئین دادرسی مدنی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند آیین دادرسی مدنی (۲) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر عابدی حقوق بین المللی خصوصی (تعارض قوانین) - حقوق بین الملل خصوصی ارشد خصوصی - ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۸/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر عابدی داوری بین الملل کارشناسی حقوق - کارشناسی ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۰۸/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر شیخی حقوق بین الملل۲ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۲۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۱- ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر شیخی حقوق بین الملل ۳ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۲۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۱- ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر شیخی حقوق سازمان های بین المللی ارشد بین کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۲۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۱- ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر شیخی متون حقوقی به زبان خارجی ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر شیخی تاریخ تحولات بین المللی ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر شیخی متون حقوقی به زبان خارجی ۴ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر میرزائی حقوق تجارت (۱)-- تجار و اعمال تجاری کارشناسی حقوق -۱۴۰۱/۰۸/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر منصوری سنگری اجرای احکام جزایی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۹ ورود به کلاس
دکتر منصوری سنگری حقوق قراردادهای نوین کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر منصوری حقوق مدنی ۳-کلیات قراردادها کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۸/۲۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۴:۳۰ ورود به کلاس
دکتر عموزیدی حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۲۰ ورود به کلاس
دکترعموزیدی حقوق بین الملل عمومی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر عموزیدی حقوق بین الملل خصوصی ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر یاراحمدی سمینار کارشناس ارشد حقوق جزا ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر کاظمیان پزشکی قانونی کارشناسی حقوق- کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر کوشکی ایین دادرسی کیفری ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۲-۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر کوشکی آئین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲-۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر کوشکی آیین دادرسی کیفری (۲) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر حسینی آزاد بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی کارشناسی حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰۹ -۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر رایجیان جامعه شناسی جنایی کارشناسی جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۲ ورود به کلاس
دکتر رایجیان متون حقوقی به زبان خارجی کارشناسی جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۳:۳۰ ورود به کلاس
دکتر رایجیان متون حقوقی به زبان خارجی(۲) حقوق جزایی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر رایجیان حقوق جزای عمومی (۳) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر عرفان منش حقوق مالکیت فکری کارشناسی حقوق - - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵(جلسه آخر) ۱۳ تا ۱۵ ورود به کلاس
دکتر فرجی حقوق جزای بین الملل حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر فرجی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر ناکینی قواعد فقه ۱ مدنی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۹ ورود به کلاس
دکتر ناکینی اصول فقه (۲) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق اسلامی تطبیقی کارشناسی ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر ناکینی اصول فقه ۱ کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۲ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق مدنی (۱)-اشخاص و حمایت از محجورین کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق مدنی (۲)-اموال و مالکیت کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق مدنی(۵) حقوق خانواده کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق مدنی (۶) عقود معین قسمت الف کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر ناکینی حقوق مدنی(۷) - عقود معین قسمت ب کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر کوشکی حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر کوشکی حقوق جزای عمومی ۲ کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر کوشکی حقوق جزای اختصاصی (۳) جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر کوشکی روش تحقیق کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰/۱۰/۱۹ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر میرصدری حقوق بین الملل اقتصادی کارشناسی ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
دکتر رهبرپور حقوق جزای اختصاصی(۱) جرائم علیه اموال و مالکیت کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر رهبرپور حقوق جزای اختصاصی(۲) جرائم علیه مصالح عمومی کشور کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۰۹-۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر رهبرپور حقوق کیفری اقتصادی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر حیدری سمینار کارشناسی حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۱۰/۰۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱- ۱۴۰۱/۱۰/۱۷- ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۲ ورود به کلاس
دکتر پروین حقوق تطبیقی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر شهبازی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر شهبازی متون حقوقی به زبان خارجی (۳) حقوق عمومی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر کاظمی نجف آبادی متون فقه(۲) فقه خانواده کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر سیفی متون فقه (۳) حقوق عمومی و بین المللی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۲۹- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر سیفی متون فقه (۴) فقه جزایی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۰۹/۲۹- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳​ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر متفکر منطق کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر متفکر نظریه های مختلف در روابط بین الملل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر آذربایجانی(دکتربیرانوند) آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۲ ورود به کلاس
دکتر آذربایجانی(دکتر بیرانوند) اجرای احکام و اسناد کارشناسی ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر بیگی اجرای احکام مدنی کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۱۰/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر محمد نژاد حقوق جزای اختصاصی(۴) جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۱۰/۰۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر محمد نژاد تاریخ حقوق کیفری کارشناسی جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۱۰/۰۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳​ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر جعفری طاهری حقوق بین‌الملل خصوصی(۲) کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۱۰/۰۷- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس
دکتر جعفری منصور حقوق بشر در اسلام کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۱۰/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵-۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر نجابتی پلیس علمی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر توپچی حقوق مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۱/۱۰/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۷- - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵- ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر اجلی لاهیجی حقوق بین الملل محیط زیست کارشناسی ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۹ تا ۱۱ ورود به کلاس
دکتر گنج بخش حقوق تجارت کارشناسی ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر جهانگیری قواعد فقه کارشناسی ارشد خصوصی ۱۴۰۱/۱۰/۱۶- ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ جمعه ساعت۱۶ شنبه ساعت ۱۵ ورود به کلاس
دکتر نجارزاده حقوق کار کارشناسی حقوق ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۸:۳۰-تا ۱۰:۳۰ ورود به کلاس
دکتر نظیف حقوق دریاها ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر نظیف حقوق معاهدات ارشد بین الملل ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۹ ورود به کلاس