گروه حقوق فاران مهر دانش

آذر ۱۴۰۰

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع ساعت پایان لینک کلاس
بیاتی تجارت ۴ کارشناسی حقوق ۱۶ آذر ۱۶ ۱۷ ورود به کلاس
بیاتی حقوق بیمه کارشناسی حقوق ۱۶ آذر ۱۷:۲۰ ۱۸:۲۰ ورود به کلاس
رجب زاده حقوق تجارت (۲)-شرکت ها حقوق ۱۰ آذر ۱۷ ۱۸ ورود به کلاس
محمد نژاد حقوق جزای اختصاصی(۴) حقوق ۱۶ آذر ۱۴ ۱۵ ورود به کلاس
حسینی ازاد بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل ۱۱ اذر ۱۳ ۱۴ ورود به کلاس
نژندی منش حقوق بین الملل اسلام حقوق بین الملل دوشنبه ۱۵ آذر ۱۸ ۲۰ ورود به کلاس
میرزائی مقدمه علم حقوق حقوق ۱۰ آذر ۱۴ ۱۵ ورود به کلاس
میرزائی حقوق تجارت (۱)-- تجار و اعمال تجاری حقوق ۱۰ آذر ۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
میرزائی حقوق تجارت بازرگانی ،تجارت حسابداری،تجارت فقه اسلامی و تجارت مدیریت اموربانکی/کسب و کار/حسابداری /بازرگانی ۱۰ آذر ۱۶ ۱۷ ورود به کلاس
منصوری سنگری قراردادهای نوین حقوق ۱۰ آذر ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس
نجفی سیار نظریه های مختلف در روابط بین الملل حقوق بین الملل ۱۰ آذر ۱۳ ۱۵ ورود به کلاس
نجفی سیار نظریه های مختلف در روابط بین الملل حقوق بین الملل ۱۷ آذر ۱۳ ۱۵ ورود به کلاس
نجفی سیار نظریه های مختلف در روابط بین الملل حقوق بین الملل ۲۴ آذر ۱۳ ۱۵ ورود به کلاس
رهبر پور متون فقه جزایی ارشد جزا ۱۵ آذر ۱۸ ۱۹ ورود به کلاس
رهبر پور قواعد فقه (۲) جزایی حقوق ۱۵ آذر ۱۹ ۲۰ ورود به کلاس
رهبر پور حقوق جزای اختصاصی(۱) جرائم علیه اموال و مالکیت حقوق ۱۶ آذر ۱۸ ۱۹ ورود به کلاس
رهبر پور حقوق جزای اختصاصی(۲) جرائم علیه مصالح عمومی کشور حقوق ۱۶آذر ۱۹ ۲۰ ورود به کلاس
کاظمیان پزشکی قانونی حقوق ۲۱ آذر ۱۸ ۱۹ ورود به کلاس
ابوالفتحی حقوق بشر در اسلام حقوق ۱۱ آذر ۱۱ ۱۲ ورود به کلاس
شهبازی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق بین الملل ۱۳ آذر ۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
شهبازی متون حقوقی به زبان خارجی (۳) حقوق عمومی حقوق ۱۳ آذر ۱۶ ۱۷ ورود به کلاس
شهبازی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق بین الملل ۱۶ آذر ۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
شهبازی متون حقوقی به زبان خارجی (۳) حقوق عمومی حقوق بین الملل ۱۶ آذر ۱۶ ۱۷ ورود به کلاس
نظیف حقوق دریاها حقوق بین الملل ۱۱ آذر ۱۲ ۱۳ ورود به کلاس