گروه زبان های خارجی فاران مهر دانش

اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ اردیبهشت تاریخ خرداد ساعت شروع لینک کلاس
دکتر نادری فرجاد خواندن انگلیسی پایه- خواندن پایه آموزش زبان - مترجمی ۱۴۰۱/۰۳/۲۸- ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر سفیدگر نمونه های نثر ساده انگلیسی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۶- ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر مدرسی خیابانی زبانشناسی در اموزش زبان ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر خان محمد سمینار کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر خان محمد مهارتهای تدریس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر خان محمد سنجش و ارزشیابی کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر فاطمی پور نظریه های روانشناسی زبان کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر فاطمی پور تهیه و تدوین مطالب درسی کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر مولایی نظریه های جامعه شناسی زبان اموزش زبان کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس
دکتر مدرس خیابانی زبانشناسی در اموزش زبان کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد بررسی آموزش زبان در ایران کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد فن آوری در آموزش زبان کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر نایینی روش تحقیق کمی و کیفی کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴ ورود به کلاس
استاد آذرنک دستور زبان پایه کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۴-۱۵ ورود به کلاس
استاد آذرنک مهارت های مطالعه و یادگیری کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۳-۱۴ ورود به کلاس
استاد آذرنک آواشناسی آموزشی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۵-۱۶ ورود به کلاس
استاد آذرنک مکالمه موضوعی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استاد آذرنک درآمدی بر ادبیات ۱ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۸-۱۹ ورود به کلاس
استاد آذرنک درآمدی بر ادبیات ۲ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استاد آذرنک مقاله نویسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۹-۲۰ ورود به کلاس
استاد آذرنک دستور انگلیسی پایه کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استاد آذرنک فنون یادگیری کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۳-۱۴ ورود به کلاس
استاد صادقی مهارتهای شنیداری گفتاری پایه کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۳-۱۴ ورود به کلاس
استاد صادقی مهارتهای شنیداری گفتاری پیشرفته -گفت و شنود ۲ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴-۱۵ ورود به کلاس
استاد صادقی گفت و شنود ۳ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۵-۱۶ ورود به کلاس
استادصادقی خواندن متون مطبوعاتی رسانه‌ای آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استادصادقی ترجمه متون مطبوعاتی - رسانه‌ای و مطبوعاتی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استادصادقی بیان شفاهی داستان ۱ - داستان کوتاه و رمان کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۳-۱۴ ورود به کلاس
استادصادقی بیان شفاهی داستان ۲ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴-۱۵ ورود به کلاس
استادصادقی ترجمه پیشرفته کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۵-۱۶ ورود به کلاس
استادصادقی زبان انگلیسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استادصادقی زبان پیش دانشگاهی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
دکتر ربیع ترجمه متون ساده کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر ربیع تهیه مطالب کمک اموزشی کارشناسی آموزش زبان ۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ربیع دوزبانگی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر ربیع ترجمه متون انسانی به انگلیسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر ربیع اصول و روش ترجمه/اصول و راهکارهای ترجمه کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر طبیبی دستور زبان پیشرفته /دستور انگلیسی پیشرفته کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر مهدی پور خواندن و درک مطلب ۳ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۱۶ ورود به کلاس
دکترایرجی بررسی کتابهای درسی راهنمایی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۳ ورود به کلاس
دکترایرجی تدریس عملی ۲ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴ ورود به کلاس
دکترایرجی بررسی و تحلیل های دوره دبیرستان کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ایرجی کلیات زبانشناسی/مبانی زبانشناسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۳ وزود به کلاس
دکتر ایرجی زبانشناسی مقابله ایی و تحلیل خطاها کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر ایرجی تحلیل مقابله ایی و ساخت انگلیسی و فارسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر ایرجی کلیات زبانشناسی ۲ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر ایرجی زبانشناسی کاربردی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر ایرجی تدریس عملی ۱ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر مدرسی خیابانی ترجمه و فن آوری کارشناسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر عباسی ترجمه متون علوم انسانی از فارسی به انگلیسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد تهیه مطالب درس دبیرستان کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد روشهای تدریس زبان انگلیسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد جامعه شناسی اموزش و پرورش کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد اصول و فلسفه اموزش و پرورش کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکترنایینی فن بیان کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر نایینی واژه شناسی و اصطلاح شناسی کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نایینی کاربرد اصطلاحات کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۶ ورود به کلاس
دکترسفیدگر ادبیات تطبیقی کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر سفیدگر ترجمه دیداری شنیداری کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر عبدی راد نگارش انگلیسی پیشرفته کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر طبیبی واژه شناسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر طبیبی نگارش پیشرفته کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر شهیدی سنجش و ارزیابی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر شهیدی روش های تدریس مهارت های زبان کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر شهیدی آزمون سازی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر شهیدی روانشناسی یادگیری زبان ۱ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد خواندن انگلیسی پیشرفته کارشناسی مترجمی/ اموزش ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد نگارش پایه کارشناسی مترجمی/ اموزش ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد شعرساده/اشنایی با شعر انگلیسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد کاربرد کامپیوتر در اموزش زبان کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد نامه نگاری کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد مکاتبات انگلیسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۵ ورود به کلاس
استاد بهجت نگارش فارسی کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۶ - ۱۷ ورود به کلاس
استاد بهجت ویرایش فارسی کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۷ - ۱۸ ورود به کلاس
استاد بهجت ساخت زبان کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۸ - ۱۹ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد تهیه مطالب درسی دبیرستانی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد تهیه مطالب درسی راهنمایی کارشناسی اموزش زبان ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد خواندن انگلیسی پایه کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۵ ورود به کلاس