گروه زبان های خارجی فاران مهر دانش

ترم ۱- ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت کلاس لینک کلاس
دکتر نادری فرجاد خواندن انگلیسی پایه- خواندن پایه آموزش زبان - مترجمی ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۰۸/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد روشهای تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس- اصول و روش تدریس کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۰۸/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد جامعه شناسی اموزش و پرورش کارشناسی آموزش زبان - ۱۴۰۱/۰۸/۲۵- ۱۴۰۱/۰۸/۰۴- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد اصول و فلسفه اموزش و پرورش کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۰۴- ۱۴۰۱/۰۸/۲۵- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد شعرساده/اشنایی با شعر انگلیسی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۷/۲۵- ۱۴۰۱۰۸/۲۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد کاربرد کامپیوتر در اموزش زبان کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۲۵- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد مکاتبات انگلیسی - نامه نگاری کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد نگارش انگلیسی پایه - نگارش پایه آموزش زبان انگلیسی - مترجمی ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۰۸/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۰۱/۰۷/۲۴ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد خواندن انگلیسی پیشرفته - خواندت پیشرفته آموزش زبان انگلیسی - مترجمی ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ -۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۵ ورود به کلاس
استاد صادقی مهارت های شنیداری و گفتاری پایه - آموزش زبان انگلیسی - مترجمی ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۴ ورود به کلاس
استاد صادقی بیان شفاهی داستان ۱ - داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی آموزش زبان انگلیسی - مترجمی ۱۴۰۱/۰۷/۲۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۳ ورود به کلاس
استاد صادقی خواندن متون رسانه ای و مطبوعاتی آموزش زبان انگلیسی - مترجمی ۱۴۰۱/۰۷/۲۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۳ ورود به کلاس
استاد طبیبی دستور زبان پیشرفته - دستور انگلیسی پیشرفته آموزش زبان انگلیسی - مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۴ ورود به کلاس
استاد طبیبی واژه شناسی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر نائینی فن بیان مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر نائینی کاربرد اصطلاحات آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر نائینی واژه شناسی مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر نائینی روش تدریس مهارت ها آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر نائینی کاربرد واژگان و اصطلاحات مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۵ ورود به کلاس
استاد آذرنگ دستور انگلیسی پایه آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۹ ورود به کلاس
استاد آذرنگ مهارت های مطالعه و یادگیری مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۴ ورود به کلاس
استاد آذرنگ دستور زبان پایه اموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴-۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۳ ورود به کلاس
استاد آذرنگ مهارت های مطالعه و یادگیری آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۴ ورود به کلاس
استاد آذرنگ اواشناسی آموزشی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲- ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۹ ورود به کلاس
استاد آذرنگ مکالمه موضوعی آموزش زبان انگلیسی - مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۷ ورود به کلاس
استاد آذرنگ درآمدی بر ادبیات ۱ آموزش زبان انگلیسی - مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۵ ورود به کلاس
استاد آذرنگ درآمدی بر ادبیات ۲ آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۶ ورود به کلاس
استاد آذرنگ مقاله نویسی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر خان محمد مبانی سنجش زبان/ سنجش و ارزیابی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۰۳- ۱۴۰۱/۰۸/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر خان محمد آزمون سازی زبان انگلیسی اموزش زبان انگلیسی - مترجمی - ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۰۳- ۱۴۰۱/۰۸/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر خان محمد نگارش متون علمی ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۰۳- ۱۴۰۱/۰۸/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر خان محمد سمینار ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۰۳- ۱۴۰۱/۰۸/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر خان محمد اصول و روش تدریس زبان های خارجی ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۰۳- ۱۴۰۱/۰۸/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۳ ورود به کلاس
استاد رحمانی روزنامه نگاری الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر مدرسی درآمدی بر تحلیل گفتمان اموزش زبان انگلیسی -۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۹- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر مدرسی ترجمه و فناوری مترجمی زبان انگلیسی -۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۵ ورود به کلاس
استاد ضرابی خواندن متون تخصصی آموزش زبان آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۱- ۱۴۰۱/۰۹/۲۵- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر سفیدگر نمونه نثر ساده انگلیسی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر سفیدگر ترجمه دیداری- شنیداری(دوسویه) مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر سفیدگر آشنایی با ادبیات تطبیقی مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر سفیدگر آشنایی با نثر ساده مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۹ ورود به کلاس
استاد خراسانی ترجمه ادبیات مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۰- ۱۴۰۱/۰۹/۱-۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر فاطمی‌پور نظریه های روان شناسی زبان ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر فاطمی‌پور تهیه و تدوین مطالب درسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر فاطمی‌پور تدریس عملی ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد روش تحقیق کارشناسی آموزش زبان - ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد تهیه مطالب درسی راهنمایی کارشناشی آموزش زبان - مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۱۱- ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳​ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد تهیه مطالب درسی دبیرستان کارشناسی اموزش زبان - مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۱۱- ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد سمینار تحقیق و تتبع نظری کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ایرجی کلیات زبان شناسی۱ و مبانی زبان شناسی و زبان شناسی ارشد کارشناسی اموزش زبان- مترجمی - ارشد زبان ۱۴۰۱/۰۸/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر ایرجی زبان شناسی مقابله ای و تحلیل خطاها و تحلیل مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی کارشناسی آموزش زبان- مترجمی - ارشد زبان ۱۴۰۱/۰۸/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۷ ورود به کلاس
دکتر ایرجی تدریس عملی (۱) راهنمایی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر ایرجی بررسی کتاب های درسی راهنمایی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر ایرجی کلیات زبان شناسی ۲ و زبان شناسی کاربردی آموزش زبان انگلیسی - مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر ایرجی تدریس عملی۲ (دبیرستان) آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ایرجی بررسی و تحلیل محتوای کتاب های دوره دبیرستان آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۶ ورود به کلاس
استاد شاه ویسی ترجمه اصطلاحات و عناصر فرهنگی کارشناسی مترجمی زبان ۱۴۰۱/۰۸/۱۱- ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱۰۹/۲۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۶ ورود به کلاس
استاد بهجت نگارش فارسی کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۶ ورود به کلاس
استاد بهجت ویرایش فارسی کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۷ ورود به کلاس
استاد بهجت ساخت زبان فارسی کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۳ ورود به کلاس
استاد بهجت ادبیات پایداری کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۴ ورودبه کلاس
استاد بهجت ادبیات معاصر کارشناسی مترجمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۵ ورود به کلاس
استاد آذرنگ آشنایی با ادبیات داستانی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲- ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر نادری فرجاد روش تحقیق کارشناسی آموزش زبان- ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر بهروزی روانشناسی یادگیری زبان ۱ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر بهروزی یادگیری روانشناسی زبان ۲ کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸​ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
دکتر علی بخشی نرم افزارهای پژوهش در آموزش زبان کارشناسی ارشد آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر مولایی نظریه های جامعه شناسی در آموزش زبان کارشناسی ارشد اموزش زبان ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر طباطبائی سپهر آشنایی با ادبیات نمایشی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر شفقی فرهنگ و هویت در آموزش زبان کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۹:۳۰ ورود به کلاس
دکتر محمدیوسفی بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (۱) کارشناسی مترجمی زبان ۱۴۰۱/۰۹/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر ربیع اصول روش ترجمه مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۲ ورود به کلاس
دکتر ربیع ترجمه متون ساده مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴​ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر ربیع اصول و راهکارهای ترجمه آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴​​ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر ربیع ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴​​​ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ربیع دو زبانگی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹- ۱۴۰۱/۱۰/۴​​​​ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر ربیع تهیه مطالب کمک اموزشی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹- ۱۴۰۱/۱۰/۳۰۴​​​​​ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر پونه عباسی ترجمه متون علوم انسانی از فارسی مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۹/۰۸- ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ -۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۶ ورود به کلاس
استاد صادقی بیان شفاهی داستان ۲ کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۴ ورود به کلاس
استاد صادقی ترجمه پیشرفته کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۳ ورود به کلاس
استاد صادقی ترجمه متون مطبوعاتی کارشناسی آموزش زبان ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر عبدی راد نگارش انگلیسی پیشرفته گروه آموزش و مترجمی زبان ۱۴۰۱/۰۹/۲۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۶ ورود به کلاس