گروه زبان های خارجی فاران مهر دانش

آذر ۱۴۰۰

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع ساعت پایان لینک کلاس
نادری فرجاد شعر ساده کارشناسی ۱۰ آذر ۱۳ ۱۴ ورود به کلاس
نادری فرجاد خواندن انگلیسی پیشرفته کارشناسی ۱۰ آذر ۱۴ ۱۵ ورود به کلاس
نادری فرجاد خواندن انگلیسی پایه کارشناسی ۱۴ آذر ۱۳ ۱۴ ورود به کلاس
نادری فرجاد خواندن انگلیسی پایه کارشناسی ۱۴ آذر ۱۴ ۱۵ ورود به کلاس
نادری فرجاد روش تدریس کارشناسی ارشد ۱۷ آذر ۱۳ ۱۴ ورود به کلاس
نادری فرجاد روش تحقیق(ارشد) کارشناسی ارشد ۱۷ آذر ۱۴ ۱۵ ورود به کلاس
نادری فرجاد نگارش پایه کارشناسی ۲۱ آذر ۱۳ ۱۴ ورود به کلاس
نادری فرجاد فن آوری در اموزش زبان کارشناسی ارشد ۲۱ آذر ۱۴ ۱۵ ورود به کلاس
عبدی راد نگارش انگلیسی پیشرفته مترجمی زبان انگلیسی ۲۱ آذر ۱۵ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس
مدرسی خیابانی اصول و روش آموزش زبان مترجمی زبان ۱۵ آذر ۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
مدرسی خیابانی زبان شناسی در آموزش زبان مترجمی زبان ۲۲ آذر ۱۴ ۱۵ ورود به کلاس
مهدی پور خواندن و درک متن ۲ آموزش زبان ۱۴ آذر ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ورود به کلاس
مهدی پور خواندن و درک متن ۳ آموزش زبان ۱۴ آذر ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ورود به کلاس