گروه مددکاری اجتماعی فاران مهر دانش

ترم ۱ -۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
دکتر بنیسی آمار مقدماتی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- - ۱۴۰۱/۱۰/۰۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر شهرکی پور اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی کارشناسی مشترک ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۹ ورود به کلاس
دکتر شهرکی پور مدیریت خدمات اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر مرتاض کاربرد کامپیوتر کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۸/۱۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر بنیسی روانشناسی عمومی- مبانی روانشناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۹ ورود به کلاس
دکتر بنیسی مبانی مددکاری اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر بنیسی آسیب شناسی روانی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر بنیسی کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ -۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر میرسلطانی مبانی مدیریت کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۷/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر دارایی خدمات اجتماعی در اسلام کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر کاظم قجاوند اصول توانبخشی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- ۱۴۰۱/۰۹/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر کاظم قجاوند مددکاری اجتماعی فردی (۱) کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- ۱۴۰۱/۰۹/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر کاظم قجاوند مددکاری اجتماعی فردی (۲) کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- ۱۴۰۱/۰۹/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر یزدانی کارورزی در مددکاری اجتماعی فردی (۱) کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر یزدانی کارورزی در مددکاری اجتماعی فردی (۲) کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
دکتر یزدانی مقدمه ای در مددکاری اجتماعی در بحران کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۱۹:۳۰ ورود به کلاس
دکتر محمودیان روانشناسی اجتماعی کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۹/۱۲- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۳ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر قاسم قجاوند زبان تخصصی ۱ کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۱۰/۰۳-- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر قاسم قجاوند مبانی رفاه اجتماعی کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴-- ۱۴ ورود به کلاس
دکتر زارع مبانی جامعه شناسی کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰---۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر زارع گزارش نویسی در مددکاری کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰---۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر زارع توان بخشی و توانمند سازی گروه‌های خاص کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰---۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر زارع مددکاری اجتماعی گروهی (۱) کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰---۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر سمیرا محمدعلی آسیب‌شناسی اجتماعی کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر سمیرا محمدعلی نهاد خانواده کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴​ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر کریمیان مبانی جمعیت شناسی کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر مقربیان نظریه های جامعه شناسی کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰- - ۱۴۰۱/۱۰/۰۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر ولایتی اشنایی با مبانی دفاع مقدس کارشناسی مددکاری ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۴ ورود به کلاس