گروه مددکاری اجتماعی فاران مهر دانش

آذر ۱۴۰۰

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع ساعت پایان لینک کلاس
میرسلطانی مبانی مدیریت مددکاری ۱۱ آذر ۱۱ ۱۲ ورود به کلاس