گروه مددکاری اجتماعی فاران مهر دانش

اردیبهشت وخرداد۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
دکتر کوشکی مبانی حقوق مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر بنیسی آمار کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر بنیسی مشاوره کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۵ ورود به کلاس
استاد حبیب الله کریمیان مبانی جمعیت شناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر شهرکی پور اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی کارشناسی مشترک ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر شهرکی پور مدیریت خدمات اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر رحمت اله امیراحمدی کاورزی در مددکاری فردی ۱ کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر رحمت اله امیراحمدی مبانی مردم شناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر رحمت اله امیراحمدی نظریه های جامعه شناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر رحمت اله امیراحمدی کاربرد نظریه های جامعه شناسی در مددکاری کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر مرتاض کاربرد کامپیوتر کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۸ و ۱۷ ورود به کلاس
دکتر زهرا زارع مبانی جامعه شناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۹ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر زهرا زارع آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۹ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر زهرا زارع گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۹ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر زهرا زارع توانبخشی و توانمندسازی گروه های خاص کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۹ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر بنیسی روانشناسی رشد کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر بنیسی آسیب شناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر سمیرا محمدعلی آسیب شناسی اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
دکتر سمیرا محمدعلی نهاد خانواده کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ ورود به کلاس
استاد ذوقی کاربرد روان شناسی در مددکاری اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر کاظم قجاوند مددکاری فردی ۱ کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۳/۵ ۱۳-۱۵ ورود به کلاس
دکتر قاسم قجاوند زبان تخصصی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷- ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر قاسم قجاوند مبانی رفاه اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ و ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر سعیدی روان شناسی سازمانی کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۷ ورود به کلاس
استاد احمر ریاضیات پایه کارشناسی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵ ورود به کلاس