گروه مدیریت فاران مهر دانش

آذر ۱۴۰۰

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع ساعت پایان لینک کلاس
جلالی روش تحقیق تکنولوژی انتقال ۳۰ آذر ۱۷ ۱۸ ورود به کلاس
رحمتی کنترل کیفیت آماری مدیریت صنعتی ۲۴ آذر ۱۸ ۱۹ ورود به کلاس
فرهمند فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها بازرگانی/صنعتی ۱۳ آذر ۱۶ ۱۷ ورود به کلاس
فرهمند بررسی اقتصادی طرح های صنعتی صنعتی ۱۳ اذر ۱۷ ۱۸ ورود به کلاس
میرزائی حقوق تجارت بازرگانی ،تجارت حسابداری،تجارت فقه اسلامی و تجارت مدیریت اموربانکی/کسب و کار/حسابداری /بازرگانی ۱۰ آذر ۱۶ ۱۷ ورود به کلاس
امینی مدیریت استراتژیک صنعتی انتقال تکنولوژی ۱۳ آذر ۱۹ ۲۰ ورود به کلاس
حدادی کارآفرینی سازمانی و اجتماعی مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۵ اذر ۱۷ ۱۸ ورود به کلاس
میرسلطانی آشنایی با قوانین کسب و کار/ قوانین کسب و کار در کشور بازرگانی / کسب و کار ۱۱ آذر ۱۰ ۱۱ ورود به کلاس
میرسلطانی کنترل پروژه صنعتی ۱۱ آذر ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
میرسلطانی پروژه(کارآموزی) صنعتی ۱۱ آذر ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس