گروه مدیریت فاران مهر دانش

اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
دکتر جلالی آموزش مهارت های حرفه ای مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۳/۳۱ ۲۰ ورود به کلاس
استاد شهرام هاشم نیا مبانی کارآفرینی کارشناسی ۲۳۱۷ ۱۴۰۱/۳/۳ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استاد شهرام هاشم نیا اصول و مبانی کارآفرینی کارشناسی ۵۲۱۷ ۱۴۰۱/۳/۳ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابداری صنعتی ۲ کارشناسی مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد اصول حسابرسی۱ کارشناسی مدیریت بازرگانی - مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
استاد شاه پری نظریه های پول کارشناسی مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۹ ورود به کلاس
استاد دارایی مدیریت نوآوری کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۳/۸ ۱۵:۳۰-۱۴:۳۰ ورود به کلاس
استاد بنیسی روانشناسی عمومی مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۷ ورود به کلاس
استاد سارا امیرحصاری مدیریت بهره وری کارشناسی مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۳ ورود به کلاس
استاد حاجی حسینی نظام ملی نواوری ارشد مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۲/۲۵ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استاد جلال علی‌آبادی سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی TMIS مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر فارسیجانی مدیریت تولید پیشرفته مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۳/۲۸ ۱۵-۱۷ ورود به کلاس
دکتر جلالی روش تحقیق مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر جلالی روش تحقیق پیشرفته مشترک ۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر جلالی نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۳/۱۸ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر جلالی روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۳/۲۵ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر جلالی کارافرینی در بستر فناوری اطلاعات مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۳/۲۵ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر جلالی کابرد تئوری تصمیم گیری مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۳/۲۵ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر جلالی مدیریت کسب و کار کوچک مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۳/۳۱ ۱۹ ورود به کلاس
استاد مریم سدهی مدیریت برند و تبلیغات مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۳/۲۳ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر جلالی نظریه های مدیریت پیشرفته ارشد مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۳/۱۸ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر اشراقی ارزیابی تکنولوژی مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۳/۲۵ ۱۵-۱۶ ورود به کلاس
دکتر اشراقی پیش بینی تکنولوزی ارشد مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۳/۲۵ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
دکتر امینی مدیریت استراتژیک صنعتی ارشد مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۲/۲۱ به علت ماموریت، کلاس امروز به تاریخ دیگری تغییر می کند و متعاقبا اعلام می شود. ۱۷ ورود به کلاس
دکتر عموزیدی حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۲/۲۹ ۱۹-۲۰ ورود به کلاس
دکتر ایل بیگی مبانی سازمان و مدیریت مشترک ۱۴۰۱/۳/۱۱ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
دکتر ایل بیگی مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مشترک ۱۴۰۱/۳/۱۱ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
دکتر ایل بیگی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام و مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن مشترک ۱۴۰۱/۳/۱۱ ۱۸-۱۹ ورود به کلاس
دکتر ایل بیگی مدیریت پروژه های راه اندازی کسب و کار مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۳/۲۶ ۱۸-۱۹ ورود به کلاس
دکتر هدایت نظری سیستم خرید و انبارداری مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
دکتر هدایت نظری بازاریابی و مدیریت بازار مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
دکتر هدایت نظری بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۸-۱۹ ورود به کلاس
استاد مقیمی مدیریت مالی ۱ ، مدیریت مالی ، مدیریت مالی از منظر اسلام مشترک گروه ها ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۵-۱۶ ورود به کلاس
استاد مقیمی سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استاد مقیمی مدیریت مالی ۲ مدیریت بازرگانی، حسابداری ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استاد مقیمی تحقیق درعملیات ۱ (پژوهش عملیاتی ۱) مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۸-۱۹ ورود به کلاس
استاد مقیمی تحقیق درعملیات ۲ ( پژوهش عملیاتی ۲ ) مشترک ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۹-۲۰ ورود به کلاس
استاد مقیمی تحقیق درعملیات ۳ مشترک ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۲۰-۲۱ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابداری صنعتی ۱ مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۷ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابداری صنعتی ۳ مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد اصول حسابداری ۲ مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
استاد عباسیان زبان تخصصی۱ بازرگانی، صنعتی، کسب و کار ۱۴۰۱/۳/۲۲ ۱۷_۱۸ ورود به کلاس
استاد عباسیان زبان تخصصی ۲ بازرگانی، صنعتی، کسب و کار ۱۴۰۱/۳/۲۲ ۱۸_۱۹ ورود به کلاس
استاد علیزاده اقدم اصول حسابداری ۱ مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۵ ورود به کلاس
استاد هنرمندی زبان تخصصی بانکداری(۱) مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر میرزائی حقوق بازرگانی(تجارت)-(تطبیقی اسلامی) مشترک گروه ها ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۳ ورود به کلاس
استاد شجاعی احکام کسب و کار بازرگانی، صنعتی ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر معصوم زاده اقتصاد خرد کسب و کار -مدیریت اموربانکی ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۹ ورود به کلاس
استاد اسلامیه کسب‌وکار در خانه مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۵-۱۶ ورود به کلاس
استاد اسلامیه کسب‌وکار روستایی مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴-۱۵ ورود به کلاس
استاد آقانوری کوپایی بانکداری داخلی ۲ مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱- ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۵-۱۶ ورود به کلاس
استاد آقانوری کوپایی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استاد آقانوری کوپایی مالیه عمومی و خط مش مالی دولت مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱- ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
دکتر ایل بیگی مدیریت استراتژیک پیشرفته ارشد مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۳/۲۶ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
دکتر ایل بیگی مدیریت رفتار مصرف کننده ارشد مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۲/۳۱ - ۱۴۰۱/۳/۲۶ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
حاجی خانی رفتارسازمانی کارشناسی مشترک ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۷ ورود به کلاس
استاد حاجی خانی مدیریت استراتژیک مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۶ ورود به کلاس
استاد حاجی خانی روش تحقیق- روش های تحقیق و ماخذ شناسی کارشناسی مشترک ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۸ ورود به کلاس
استاد خیر اندیش ارزیابی طرح های اقتصادی مدیریت اموربانکی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲- ۱۴۰۱/۰۳/۰۹- ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۹ ورود به کلاس
استاد مرتاض الگوهای تصمیم گیری کارآفرینانه مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۹ ورود به کلاس
استاد مرتاض اصول فناوری اطلاعات- مبانی کامپیوتر- کاربرد کامپیوتر مشترک گروه ها ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۸ ورود به کلاس
استاد مرتاض مهارت های کارآفرینی مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۲۰ ورود به کلاس
استاد احمر ریاضیات پایه -ریاضی کاربردی ۱ -ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(کسب و کار) -ریاضیات برای اقتصاد ۱ -ریاضی و کاربرد ان در مدیریت۱(بانکی) مشترک بین گروه ها ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۵ ورود به کلاس
استاد احمر ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت۲ -ریاضیات برای اقتصاد ۲ -ریاضی کاربردی ۲ -ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(صنعتی- بازرگانی - حسابداری ) مشترک بین گروه ها ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۵ ورود به کلاس

گروه مدیریت فاران مهر دانش

خرداد ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
استاد خیراندیش ارزیابی طرح های اقتصادی مدیریت اموربانکی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۹ ورود به کلاس
استاد شهرام هاشم نیا مبانی کارآفرینی کارشناسی ۲۳۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استاد شهرام هاشم نیا اصول و مبانی کارآفرینی کارشناسی ۵۲۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد حسابداری صنعتی ۲ کارشناسی مدیریت صنعتی ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
استاد عسگری عماد اصول حسابرسی۱ کارشناسی مدیریت بازرگانی - مدیریت امور بانکی ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
استاد شاه پری نظریه های پول کارشناسی مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۹ ورود به کلاس
استاد دارایی مدیریت نوآوری کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۵:۳۰-۱۴:۳۰ ورود به کلاس
استاد بنیسی روانشناسی عمومی مدیریت امور بانکی ۱۷ ورود به کلاس
استاد سارا امیرحصاری مدیریت بهره وری کارشناسی مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۳ ورود به کلاس
استاد میرسلطانی قوانین کسب و کار مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استاد میرسلطانی مدیریت تولید مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۷-۱۸ ورود به کلاس
استاد میرسلطانی پروژه(کارآموزی) مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۸-۱۹ ورود به کلاس
استاد معصوم زاده تئوری های نواوری مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۳/۱ ۱۹-۲۰ ورود به کلاس
استاد معصوم زاده تئوری های اقتصادی مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۹-۲۰ ورود به کلاس
دکتر معصوم زاده اقتصاد خرد کسب و کار -مدیریت اموربانکی ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۹ ورود به کلاس
استاد حقیقی مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۷ ورود به کلاس
استاد مرتاض الگوهای تصمیم گیری کارآفرینانه مدیریت کسب و کار کوچک ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۸ ورود به کلاس
استاد مرتاض اصول فناوری اطلاعات- مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت- کاربرد کامپیوتر در مدیریت مشترک کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۷ ورود به کلاس
استاد مرتاض مهارت های کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۵ ورود به کلاس
استاد مرتاض کارآموزی(پروژه) مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۹ ورود به کلاس