گروه مدیریت فاران مهر دانش

تابستان ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
استاد حاجی خانی روش تحقیق- روش های تحقیق و ماخذ شناسی کارشناسی مشترک ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۷ ورود به کلاس