گروه مدیریت فاران مهر دانش

ترم ۱- ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
دکتر سلیمانی کسب و کار الکترونیکی مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۷/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۳ ورود به کلاس
استاد احمر ریاضیات و کاربرد در مدیریت (کسب و کار)- ریاضیات پایه- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱- ریاضی کاربردی ۱- ریاضیات برای اقتصاد ۱ امور بانکی - کسب و کار - بازرگانی- صنعتی- مددکاری ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
استاد احمر ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت- ریاضی کاربردی- ریاضی کاربردی (۲) (ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت) - ریاضیات برای اقتصاد ۲ حسابداری - صنعتی- بازرگانی- اقتصاد- امور بانکی- مددکاری ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۱۴ ورود به کلاس
استاد مرتاض مبانی فناوری اطلاعات- کاربرد کامپیوتر در مدیریت - مبانی و کاربرد آن در مدیریت - کاربرد کامپیوتر - کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت حسابداری - صنعتی- بازرگانی- اقتصاد- امور بانکی- مددکاری ۱۴۰۱/۰۸/۱۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۳ ورود به کلاس
استاد مرتاض طراحی و تدوین کسب و کار مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ - ۱۴۰۱۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۴ ورود به کلاس
استاد مرتاض کارآموزی مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۶ ورود به کلاس
استاد مرتاض مهارت های کار آفرینی کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۷/۲۵- ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱۰۹/۲۴ ۱۳ ورود به کلاس
استاد ایل بیگی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام- مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۷ ورود به کلاس
استاد ایل بیگی مبانی سازمان و مدیریت - مدیریت بازرگانی - مدیریت کسب و کار- مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۶ ورود به کلاس
استاد ایل بیگی مدیریت منابع انسانی مدیریت بازرگانی - مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۸ ورود به کلاس
استاد ایل بیگی مدیریت رفتار مصرف کننده ارشد مدیریت بازرگانی- کار آفرینی ۱۴۰۱/۰۷/۲۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۶ ورود به کلاس
استاد ایل بیگی مدیریت استراتژیک پیشرفته ارشد مدیریت بازرگانی - کار آفرینی ۱۴۰۱/۰۷/۲۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر حاج حسینی تکنولوژی و توسعه ارشد انتقال تکنولوژی - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳- ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر اشراقی ارزیابی تکنولوژی ارشد انتقال تکنولوژی ۱۴۰۱/۰۷/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر اشراقی پیش بینی تکنولوژی ارشد انتقال تکنولوژی ۱۴۰۱/۰۷/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر اشراقی پروژه ارشد انتقال تکنولوژی ۱۴۰۱/۰۷/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴​ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر میرسلطانی قوانین کسب و کار در کشور/آشنایی با قوانین کسب و کار مدیریت کسب و کار - مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۷/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۹ ورود به کلاس
دکتر میرسلطانی مدیریت تولید و عملیات- مدیریت تولید و زنجیره تامین - مدیریت تولید مدیریت کسب و کار - بازرگانی- صنعتی ۱۴۰۱/۰۷/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۱:۳۰ ورود به کلاس
دکتر میرسلطانی پروزه (کاراموزی) مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۲:۳۰ ورود به کلاس
استاد علی زارعی حسابداری مالیاتی مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ -۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر دارایی مدیریت نوآوری مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۸/۰۸- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر دارایی محیط های کسب و کار در ایران مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۸/۰۸- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴ ورود به کلاس
استاد شجاعی اخلاق کسب و کار- احکام کسب و کار مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی- ارشد بازرگانی(کارآفرینی) ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۴ ورود به کلاس
استاد حسینی سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۳ ورود به کلاس
استاد امیر حصاری بازاریابی نوآورانه و کار افرینی مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۳ ورود به کلاس
استاد آقانوری پول ارز و بانکداری مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۴ ورود به کلاس
استاد آقانوری اصول و مبانی تنظیم کنترل بودجه- فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی- مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۵ ورود به کلاس
استاد آقانوری مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت مدیریت اموربانکی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
استاد آقانوری بانکداری داخلی ۱ مدیریت اموربانکی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱۰/۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۷ ورود به کلاس
استاد مقیمی مدیریت مالی ۱ - مدیریت مالی- مدیریت مالی از منظر اسلام مدیریت صنعتی - بازرگانی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۶ ورود به کلاس
استاد مقیمی مدیریت مالی ۲ مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۷ ورود به کلاس
استاد مقیمی تحقیق در عملیات( پژوهش عملیاتی ۱) مشترک گروه های مدیریت ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۸ ورود به کلاس
استاد حاجی خانی روش تحقیق- روش تحقیق و ماخذ شناسی مدیریت امور بانکی- مدیریت کسب و کار - مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۸/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۱۴۰۱/۹/۲۳ ۱۶ ورود به کلاس
استاد حاجی خانی مدیریت استراتژیک مدیریت کسب و کار- مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۹/۲۴ ۱۷ ورود به کلاس
استاد حاجی خانی مدیریت رفتار سازمانی مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۹/۲۴ ۱۸ ورود به کلاس
استاد آذرباد کارسنجی و روش سنجی مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۸/۱۸- ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۵ ورود به کلاس
استاد اذرباد طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۸/۱۸- ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۶ ورود به کلاس
استاد زارعی امار برای اقتصاد ۲- آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲- آمار و کاربرد آن در مدیریت مشترگ گروه مدیریت ۱۴۰۱/۰۸/۱۱- ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۵ ورود به کلاس
استاد زارعی آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱- آمار و کاربرد در مدیریت مشترک گروه مدیریت ۱۴۰۱/۰۸۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۱۵ ورود به کلاس
استاد عباسیان زبان تخصصی ۱- زبان تخصصی ۱و۲و۳و۴ مشترک گروه مدیریت ۱۴۰۱/۰۸/۲۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۶- ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۳ ورود به کلاس
استاد عباسیان زبان تخصصی ۲ مشترک گروه مدیریت ۱۴۰۱/۰۸/۲۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۶- ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر عبیری امور مالی بین الملل مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۸/۲۵- ۱۴۰۱/۰۹/۲۳- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند حقوق اساسی مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۸/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر بیرانوند حقوق و مقررات مدنی مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۸/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۲ ورود به کلاس
دکتر میرزائی حقوق بازرگانی- حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی)- حقوق تجارت مدیریت کسب و کار- مدیریت بازرگانی- مدیریت اموربانکی ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر حدادی کارآفرینی سازمانی و اجتماعی مدیریت کسب و کار کوچک ۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۱۴- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر فارسیجانی مدیریت تولید پیشرفته انتقال تکنولوژی ۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر فارسیجانی بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان انتقال تکنولوژی ۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر فارسیجانی بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۸/۱۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر هنرمندی حسابداری صنعتی - حسابداری صنعتی ۱ مدیریت کسب و کارهای کوچک - مدیریت اموربانکی ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر هنرمندی زبان تخصصی بانکداری ۱ مدیریت اموربانکی ۱۴۰۱/۰۸/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر هنرمندی حسابداری صنعتی۲ مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۸/۱۵- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر اسدی اقتصاد کلان مدیریت امور بانکی- مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۱۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۶ ورود به کلاس
استاد مقیمی تحقیق در عملیات مشترک گروه مدیریت ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳​ ۱۸ ورود به کلاس
استاد هدایت نظری کسب و کار در بخش خدمات مشترک کسب و کارهای کوچک ۱۴۰۱/۰۸/۲۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر هدایت نظری سیستم های خرید و انبارداری مشترک گروه مدیریت ۱۴۰۱/۰۸/۲۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر هدایت نظری بازاریابی و مدیریت بازار مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۸/۲۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر بنیسی روان شناسی عمومی مدیریت امور بانکی ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۹ ورود به کلاس
دکتر هاشم نیا مدیریت کارخانه مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۸/۲۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر هاشم‌نیا مبانی کارآفرینی - اصول و مبانی کارآفرینی گروه مدیریت ۱۴۰۱/۰۸/۲۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر هاشم نیا مدیریت عملکرد در سازمان‌های صنعتی مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۸/۲۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱​ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر جلالی زبان تخصصی مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۷- ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر جلالی روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۷- ۱۴۰۱/۱۱/۰۵​ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر جلالی نظریه های مدیریت پیشرفته مدیریت تکنولوژی انتقال ۱۴۰۱/۰۹/۰۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۷- ۱۴۰۱/۱۱/۰۵​​ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر جلالی مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر جلالی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶​ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر جلالی کاربرد تئوری تصمیم گیری مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶​​ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر جلالی مدیریت کسب و کارهای کوچک مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۹/۱۷- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰- ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر جلالی مبانی بانکداری و مدیریت بانک مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱/۰۹/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰- ۱۴۰۱/۱۱/۰۸​ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر جلالی بازرگانی بین المللی/بازاریابی بین المللی مدیریت بازرگانی- مدیریت صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰- ۱۴۰۱/۱۱/۰۸​​ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر جلالی پروژه مدیریت انتقال تکنولوژی ۱۴۰۱/۰۹/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰- ۱۴۰۱/۱۱/۰۸​​ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر معصوم زاده اقتصاد خرد مشترک کارشناسی مدیریت ۱۴۰۱/۰۹/۰۱- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر معصوم زاده تئوری های اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی کارشناسی ارشد انتقال تکنولوژی ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر مولی نژاد زبان تخصصی کارشناسی ارشد تکنولوزی انتقال ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ -۱۴۰۱/۰۹/۲۳ -۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
استاد علیزاده اقدم اصول حسابداری ۱ مدیریت کسب و کار ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۱۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۵ ورود به کلاس