گروه مهندسی فاران مهر دانش

آذر ۱۴۰۰

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع ساعت پایان لینک کلاس
حق وردی ریاضی عمومی ۲ مهندسی کامپیوتر ۱۵ آذر ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ ورود به کلاس
حق وردی ریاضی عمومی ۲ مهندسی کامپیوتر ۲۲ آذر ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ ورود به کلاس
مقسمی برنامه ریزی منابع بنگاه تجارت الکترونیکی ۲۹ آذر ۱۵ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس
مقسمی ساختمان داده مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار ۲۲ آذر ۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
مقسمی پایگاه داده ها مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار ۱۵ آذر ۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
مقسمی آزمایشگاه پایگاه داده ها مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار ۱۵ آذر ۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
مقسمی ایجاد بانک اطلاعاتی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار ۱۵ آذر ۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
مقسمی طراحی و پیاده سازی زبانها مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار ۲۲ آذر ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
بصیری مدیریت پروژه فناوری اطلاعات کارشناسی ۱۱ آذر ۱۷ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
بصیری مهندسی نرم افزار کارشناسی ۱۸ آذر ۱۷ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
حدادی مدیریت زنجیره عرضه (SCM) تجارت الکترونیک ۱۵ اذر ۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
احمدی فائزه ریاضی گسسته کارشناسی مهندسی کامپیوتر/ تکنولوژی نرم افزار ۱۷آذر ۱۸ ۱۹ ورود به کلاس
مهران نیک آریا مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کامپیوتر ۱۱ آذر ۱۴ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
مهران نیک آریا مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کامپیوتر ۲۵ آذر ۱۴ ۱۵:۳۰ ورود به کلاس