گروه مهندسی فاران مهر دانش

اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ اردیبهشت تاریخ خرداد ساعت شروع لینک کلاس
دکتر مرتاض اصول فناوری اطلاعات کارشناسی مهندسـی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر مرتاض روش پژوهش و ارائه کارشناسی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۲۰ ورود به کلاس
استاد احمدی ریاضی گسسته کارشناسی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۲ ورود به کلاس
استاد رفیعی آزمایشگاه پایگاه داده ۲ کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۳ ورود به کلاس
استاد رفیعی آزمایشگاه زبان های برنامه سازی کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴ ورود به کلاس
استاد طاهری آزمایشگاه فیزیک ۲ کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۳/۲۶ ۱۵:۲۰-۱۶:۲۰ ورود به کلاس
استاد طاهری فیزیک ۲ کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۲/۲۹ ۱۴۰۱/۳/۲۶ ۱۴:۱۵-۱۵:۱۵ ورود به کلاس
استاد طاهری فیزیک ۱ کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۲/۲۹ ۱۴۰۱/۳/۲۶ ۱۳-۱۴ ورود به کلاس
استاداحمر ریاضی عمومی۱/ریاضی عمومی کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس
استاد احمر مدارالکتریکی کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس
استاد دلیر چراغوندی کارگاه سیستم عامل کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۹:۳۰ ورود به کلاس
استاد دلیر چراغوندی نصب و راه‌اندازی شبکه کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۸:۳۰ ورود به کلاس
دکتر اشرفی گرافیک کامپیوتری کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر اشرفی گرافیک کامپیوتری کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر علی سلیمانی زبان تخصصی کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر علی سلیمانی کارگاه کامپیوتر کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر رامین کریمی شبکه های کامپیوتری کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۲/۲۰ ۱۴۰۱/۳/۱۷ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر رامین کریمی مهندسی اینترنت کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۲/۲۰ ۱۴۰۱/۳/۱۷ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر عبدالهی فرد برنامه نویسی پیشرفته کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر عبدالهی فرد سیستم های عامل کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر سعید شکرالهی طراحی الگوریتم و طراحی الگوریتم ها کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر سعید شکرالهی نظریه زبانها و ماشین ها کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر سعید شکرالهی اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر سعید شکرالهی یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر عقیق ریاضی مهندسی کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر سعید شکرالهی امنیت تجارت الکترونیک ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر مقسمی برنامه ریزی منابع بنگاه کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر مقسمی ساختمان داده-ساختمان داده‌ها کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر مقسمی آزمایشگاه پایگاه داده و سیستم عامل کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر مقسمی هوش مصنوعی و سیستم خبره کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر مقسمی ریزپردازنده و زبان اسمبلی و آزمایشگاه آن کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر مقسمی برنامه ریزی منابع بنگاه کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۵ ورود به کلاس
استاد بصیری مهندسی نرم افزار ۱ کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۳/۰۷ ۱۸:۰۰ ورود به کلاس
استاد بصیری مدیریت پروژه فناوری اطلاعات کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳ ۱۸:۰۰ ورود به کلاس
استاد بصیری تحلیل و طراحی سیستم کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۴ ۱۸:۰۰ ورود به کلاس
دکتر مقسمی برنامه نویسی سیستم کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۶ ورود به کلاس
استاد بصیری آز مهندسی نرم افزار کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۹:۰۰ ورود به کلاس
استاد مهران نیک آریا مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴ ورود به کلاس
استاد مهران نیک آریا مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴ ورود به کلاس
استاد بهروز مقیمی مدیریت مالی ( ارشدتجارت الکترونیک) کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ۱۴۰۱/۲/۲۴ ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
استاد حدادی مدیریت زنجیره عرضه (SCM) کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر رامین کریمی تجارت الکترونیک سیار کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۲/۲۷ ۱۴۰۱/۳/۱۰ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر علی سلیمانی ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر علی سلیمانی استراتژیهای تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر علی سلیمانی بازاریابی الکترونیکی کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر علی سلیمانی تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر علی سلیمانی سیستم های پرداخت الکترونیکی کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر علی سلیمانی هوش تجاری کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر سعید شکرالهی امنیت تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۶ ورود به کلاس
استاد سمانه ترک زاده شبکه های بیسیم و سیار ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر رامین کریمی مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری ۲ ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری ۱۴۰۱/۲/۲۰ ۱۴۰۱/۳/۱۷ ۲۰ ورود به کلاس
دکتر رامین کریمی سیستم های توزیع شده ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری ۱۴۰۱/۲/۲۰ ۱۴۰۱/۳/۱۷ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر سعید شکرالهی سمینار ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر محمدحسین امیرحسینی کامپایلر مهندسی کامپیوتر- شنبه ۳۱ اردیبهشت پرسش و پاسخ جلسات اول تا پنجم شنبه ۲۱ خرداد- پرسش و پاسخ جلسات ششم تا نهم-- یکشنبه ۲۹خرداد- پرسش و پاسخ جلسات دهم تا سیزدهم ۱۶-۱۷ ورود به کلاس
دکتر محمدحسین امیرحسینی معماری مهندسی کامپیوتر- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر شنبه ۳۱ اردیبهشت-- پرسش و پاسخ جلسات اول تا پنجم شنبه ۲۱ خرداد-- پرسش و پاسخ جلسات ششم تا نهم-- یکشنبه ۲۹خرداد پرسش و پاسخ جلسات دهم تا سیزدهم ۱۸-۱۹ ورود به کلاس
استادپروانه مسیحا معادلات دیفرانسیل مهندسی کامپیوتر- مهندسی تکنولوزی نرم افزار ۱۴۰۱/۰۲/۱۵- ۱۴۰۱/۰۲/۲۲- ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۹:۱۵ ورود به کلاس
استاد پروانه مسیحا آمار و احتمالات مهندسی مهندسی کامپیوتر - مهندسی تکنولوژی نرم افزار ۱۴۰۱/۰۲/۱۵- ۱۴۰۱/۰۲/۲۲- ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۰:۳۰ ورود به کلاس
استاد ایزدی از معماری مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۸ ورود به کلاس
استاد ایزدی سیگنالها و سیستمها مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۷ ورود به کلاس
استاد مقیمی اقتصاد مهندسی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۵-۱۶ ورود به کلاس
استاد حسینی آزمایشگاه طراحی واسط کاربری مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱۴ ورود به کلاس