گروه مهندسی فاران مهر دانش

برنامه کلاس های مهر ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ مرداد ساعت شروع لینک کلاس
دکتر سعید فرخی رایانش ابری ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ - ۱۴ ورود به کلاس
دکتر سعید فرخی مباحث ویژه- مباحث ویژه ۱ مهندسی کامپیوتر ناپیوسته - مهندسی کامپیوتر پیوسته ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۱۷ - ۱۵:۳۰ ورود به کلاس
دکتر سعید فرخی شبکه چند رسانه ای مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۱۷-۱۸:۳۰ ورود به کلاس
دکتر سعید فرخی مدار منطقی مهندسی کامپیوتر پیوسته و ناپیوسته ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۱۴-۱۵:۳۰ ورود به کلاس
استاد مرتاض اصول فناور اطلاعات مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۱۲- ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۳ ورود به کلاس
استاد احمر ریاضی عمومی ۱ مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر سلیمانی کارگاه کامپیوتر مهندسی کامپیوتر پیوسته - ناپیوسته ۱۴۰۱/۰۷/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳- ۱۰ ورود به کلاس
دکتر سلیمانی زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر پیوسته و ناپیوسته ۱۴۰۱/۰۷/۲۸- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳- ۱۱ ورود به کلاس
دکتر سلیمانی تجارت الکترونیک ارشد تجارت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳- ۱۳ ورود به کلاس
دکتر سلیمانی هوش تجاری ارشد تجارت ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر سلیمانی سیستم پرداخت الکترونیکی ارشد تجارت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳- ۱۵ ورود به کلاس
دکتر سلیمانی استراتژیهای تجارت الکترونیکی ارشد تجارت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳- ۱۶ ورود به کلاس
دکتر سلیمانی ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری ارشد شبکه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳- ۱۷ ورود به کلاس
دکتر مرتاض روش پژوهش و ارائه - شیوه ارائه مطالب علمی و فنی مهندسی کامپیوتر - تکنولوژی نرم افزار ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر ترک زاده شبکه سیار و بیسیم ارشد شبکه ۱۴۰۱/۰۸/۱۹-۱۴۰۱/۰۹/۱۷- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۸ ورود به کلاس
استاد بصیری تحلیل و طراحی سیستم مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ۱۴۰۱/۰۸/۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۵ ورود به کلاس
استاد بصیری مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ۱۴۰۱/۰۸۰۵- ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۶ ورود به کلاس
استاد بصیری آز معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۷ ورود به کلاس
استاد بصیری مهندسی نرم افزار ۱ - مهندسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۵ ورود به کلاس
استاد بصیری آزمایشگاه مهندسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۱۲- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۶ ورود به کلاس
استاد طاهری فیزیک ۱ مشترک گروه کارشناسی مهندسی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۴ ورود به کلاس
استاد طاهری فیزیک ۲ مشترک گروه کارشناسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۲۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۵:۱۵ ورود به کلاس
استاد طاهری آزمایشگاه فیزیک مشترک گروه کارشناسی مهندسی ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۶:۳۰ ورود به کلاس
استاد حسینی ازمایشگاه طراحی واسط مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۰۷- ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴ ورود به کلاس
استاد مقیمی اقتصاد مهندسی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۵ ورود به کلاس
استاد مقیمی مدیریت مالی ارشد تجارت الکترونیکی ۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۷ ورود به کلاس
استاد فائزه احمدی ریاضیات گسسته مشترک گروه مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۶ ورود به کلاس
استاد ایزدی سیگنال ها و سیستم ها مشترک گروه مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۷ ورود به کلاس
استاد ایزدی آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر مشترک گروه مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶- ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر مقسمی آزمایشگاه ریز پردازنده - ریزپردازنده و اسمبلی مشترک گروه مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۱۰- ۱۴۰۱/۰۹/۰۸- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر مقسمی هوش مصنوعی مشترک گروه های مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر مقسمی پایگاه داده - آزمایشگاه سیسم عامل مشترک گروه های مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر مقسمی ساختمان داده ها طراحی زبان های برنامه نویسی مشترک گروه های مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۲۴- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲- ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر نیک آریا مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مشترک مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱۱/۰۸/۱۹- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر کریمی تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیر تجارت الکترونیک ۱۴۰۱/۰۸/۲۲-۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر کریمی شبکه های پیشرفته مهندسی فناوری اطلاعات- ارشد شبکه ۱۴۰۱/۰۸/۲۲-۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷​- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر کریمی مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری ۲ ارشد شبکه ۱۴۰۱/۰۸/۲۲-۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷​​ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر کریمی شبکه های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۲۳-۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸​​​ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر کریمی مهندسی اینترنت مهندسی حرفه‌ای کامپیوتری نرم‌ افزار ۱۴۰۱/۰۸/۲۳-۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۴۰۱/۰۹/۲۸​​​​ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر عبدالهی فرد برنامه نویسی پیشرفته مشترک گروه کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ -۱۴۰۱/۰۹/۱۳ -۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۹ ورود به کلاس
دکتر عبدالهی فرد سیستم های عامل مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ -۱۴۰۱/۰۹/۱۲ -۱۴۰۱/۱۰/۰۴​ ۲۰ ورود به کلاس
استاد رفیعی برنامه نویسی وب تکنولوژی نرم افزار ۱۴۰۱/۰۹/۰۶- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۲ ورود به کلاس
استاد رفیعی آزمایشگاه پایگاه داده ۲ -مهندسی حرفه‌ای کامپیوترنرم‌ افزار ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷-۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۹ ورود به کلاس
استاد رفیعی آزمایشگاه زبان های برنامه نویسی مهندسی حرفه‌ای کامپیوترنرم‌ افزار ۱۴۰۱/۰۹/۰۸- - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸- ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۹ ورود به کلاس
دکتر شکرالهی سمینار کارشناسی ارشد شبکه ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۱ ورود به کلاس
استاد اشرفی گرافیک کامپیوتری کارشناسی مهندسی کامپیوتر- تکنولوژی نرم افزار ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۸ ورود به کلاس
استاد اشرفی آزمایشگاه گرافیک و متحرک سازی مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۲۱- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۹ ورود به کلاس
استاد حق وردی ریاضی عمومی ۲ مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- ۱۴۰۱/۰۹/۱۶- ۱۴۰۱/۰۹/۲۳- - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۷ ورود به کلاس
استاد امیرحسینی معماری کامپیوتر مهندسی حرفه‌ای کامپیوترنرم‌ افزار/مهندسی کامپیوتر/مهندسی فناوری اطلاعات- ارشد شبکه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳-۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر مسیحا آمار و احتمالات مشترک گروه مهندسی ۱۴۰۱/۰۹/۲۸- ۱۴۰۱/۱۰/۰۳- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر شکرالهی طراحی الگوریتم مهندسی فناوری اطلاعات- ارشد شبکه - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰ ورود به کلاس
دکتر فرخی آزمایشگاه هوش مصنوهی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۹/۲۹- ۱۴۰۱۱۰/۰۴- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۳:۳۰ ورود به کلاس
دکتر شکرالهی امنیت تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد تجارت ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۳ ورود به کلاس
دکتر شکرالهی مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری (۱) مهندسی فناوری اطلاعات-ارشد شبکه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۱ وزود به کلاس
دکتر شکرالهی اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات کارشناسی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر شکرالهی نظریه زبانها و ماشینها کارشناسی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر مسیحا معادلات و دیفرانسیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۱۰/۰۴- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر فرزان طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال کارشناسی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۳ ورود به کلاس
استاد چراغوندی کارگاه سیستم عامل مهندسی حرفه‌ای کامپیوتر نرم‌ افزار ۱۴۰۱/۱۰/۰۷- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۶ ورود به کلاس
استاد چراغوندی نصب و راه‌اندازی شبکه مهندسی حرفه ای نرم افزار کامپیوتر ۱۴۰۱/۱۰/۰۷- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴​ ۱۷:۳۰ ورود به کلاس
دکتر برادران اینترنت اشیا مهندسی حرفه‌ای کامپیوتر نرم‌ افزار ۱۴۰۱/۱۰/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر بهرامی بازی سازی مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار ۱۴۰۱/۱۰/۱۰- ۱۴۰۱/۱۰/۲۵- ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر شکرالهی طراحی الگوریتم مشترک مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۶ ورود به کلاس
استاد احمر مدار الکتریکی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۶ ورود به کلاس